Stanovy klubu

Úvodné ustanovenie

Športový strelecký klub Bánovce nad Bebravou, ďalej len ŠSK, je neziskovým občianskym združením priaznivcov praktickej streľby, bez rozdielu národnosti, politickej príslušnosti a náboženského vyznania.

Článok I.

Názov, sídlo, pôsobnosť
Názov: Športový strelecký klub Bánovce nad Bebravou
Sídlo:  M.R.Štefánika 53/10, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Pôsobnosť: Pôsobnosť ŠSK sa vzťahuje na strelnici v Žitnej Radiši a na územie Slovenskej republiky.

Článok II.

Poslanie a ciele činnosti
ŠSK vykonáva svoju činnosť na základe svojich programových dokumentov, predovšetkým v záujmovej sfére športovej streľby z krátkej, dlhej guľovej a brokovej zbrane  v teoretickej a praktickej príprave; organizovaní streleckých súťaží na okresnej i celoslovenskej úrovni na strelnici v Žitnej Radiši.
Cielmi činností je výkon aktivít predovšetkým v týchto oblastiach:
– vzdelávanie a  zvyšovanie odborných znalostí a športovej zdatnosti
– zvyšovanie  odborných znalostí z predpisov súvisiacich s činnosťou ŠSK
– poskytovanie informácii o organizácii ako takej, o aktivitách a o výsledkoch činnosti
–  medziregionálna spolupráca so subjektami zameranými na športovú streľbu z  krátkej, dlhej guľovej a brokovej zbrane
– medziregionálna spolupráca a organizovanie streleckých súťaží v praktickej streľbe
– propagácia činnosti ŠSK
– organizovanie kultúrno-spoločenských klubových akcii

Článok III.

Členstvo
a) Členom sa stáva  ktorákoľvek osoba po schválení za člena výborom ŠSK, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony, je bezuhonná a súhlasí s týmito stanovami. Členom ŠSK sa môže stať aj osoba mladšia ako 18 rokov so súhlasom jeho zákonného zástupcu.
b) Členstvo zaniká:
– dobrovoľným odchodom člena zo ŠSK
– vylúčením člena členskou schôdzou pre závažné alebo opakované menej závažné porušenie členských povinností
– neplatením členského príspevku za uvedený rok
– úmrtím člena
c) Prípravný výbor – zakladatelia klubu sa stávajú členmi automaticky dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky
d) Člen ŠSK má právo:
– využívať možnosti a služby ŠSK dané platnými stanovami ŠSK
– voliť a byť volený do orgánov ŠSK
– byť prítomný na rokovaní, ak je rokované o jeho osobe
– žiadať informácie a vysvetlenia o činnosti orgánov v ŠSK, slobodne sa vyjadrovať k činnosti ŠSK a jeho orgánom a členom, podávať návrhy a odporúčania a v lehote do 30 dní obdržať aj odpoveď – nesmie však svojou činnosťou pôsobiť proti záujmom ŠSK
e) Povinnosti členov ŠSK:
– konať v zmysle platných stanov  ŠSK a v zmysle plánu činnosti
– platiť členské príspevky v stanovenej výške a v stanovenom termíne
– plniť prijaté uznesenia a aktívne pracovať v orgánoch do ktorých boli zvolení
– propagovať činnosť ŠSK a chrániť záujmy ŠSK
f) Ak poškodí člen svojím konaním ŠSK, neplní si riadne svoje členské povinnosti, môže mu výbor ŠSK pozastaviť členstvo do najbližšej schôdze ŠSK. Členská schôdza rozhoduje 2/3 väčšinou prítomných členov o vylúčení zo ŠSK alebo o ukončení pozastavenia členstva.

Článok IV.

Orgány ŠSK
Najvyšším orgánom ŠSK je Výročná členská schôdza ŠSK. Ďalšími orgánmi sú členská schôdza a mimoriadna členská schôdza.
Všetky orgány rozhodujú uznesením. Uznesenie je právoplatné po schválení 2/3 väčšinou prítomných členov.
Výročná členská schôdza ŠSK – zvoláva ju predseda ŠSK – raz ročne.
– volí predsedu, tajomníka, hospodára a revízora ŠSK
– schvaľuje prípadné úpravy stanov
– schvaľuje plán činnosti ŠSK na obdobie 12 mesiacov
– schvaľuje správu o hospodárení ŠSK za uplynulé obdobie (spravidla 12 mesiacov, kalendárny rok)
– schvaľuje správu revízora ŠSK za uplynulé obdobie (spravidla 12 mesiacov resp. kalendárny rok)
Činnosť ŠSK riadi predseda ŠSK s tajomníkom ŠSK. Predseda je zároveň štatutárom ŠSK.
Predseda spolu s tajomníkom  a hospodárom tvoria Výbor ŠSK.
Predseda ŠSK: je volený 2/3 väčšinou prítomných členov na výročnej schôdzi (resp. na mimoriadnej  členskej schôdzi) na dobu 3 rokov.
Tajomník ŠSK: je volený 2/3 väčšinou prítomných členov na výročnej schôdzi (resp. na mimoriadnej  členskej schôdzi) na dobu 3 rokov.
Hospodár ŠSK: je volený 2/3 väčšinou prítomných členov na výročnej schôdzi (resp. na mimoriadnej  členskej schôdzi) na dobu 3 rokov.
Revízor ŠSK: je volený 2/3 väčšinou prítomných členov na výročnej schôdzi (resp. na mimoriadnej  členskej schôdzi) na dobu 3 rokov.
Členská schôdza ŠSK – zvoláva predseda ŠSK alebo tajomník ŠSK
Mimoriadna členská schôdza ŠSK – zvoláva ju 2/3 členskej základne formou podpísanej petície; táto je doručná predsedovi ŠSK alebo tajomníkovi ŠSK ktorý zabezpečí zasadnutie mimoriadnej členskej schôdze s požadovaným obsahom.
Mimoriadnu členskú schôdzu je možne zvolať najviac jedenkrát za šesť mesiacov.
Ak sa na  schôdzu (bez rozdielu akú) nedostaví potrebná 2/3 väčšina členov, potom sa táto schôdza považuje automaticky za uznášania schopnú po uplynutí 60 minút od času riadne stanoveného na pozvánke.
Hospodár ŠSK – zodpovedá za správne hospodárenie s materiálom a fin. prostriedkami ŠSK
Revízor ŠSK – kontroluje a hospodárenie  s materiálom a fin. prostriedkami ŠSK, dodržiavanie stanov a smerníc ŠSK a dodržiavanie zákonov. Revízor nesmie byť členom výboru ŠSK. Potrebné vymedzenie vzťahov vo vnútri ŠSK a ich zmeny rieši organizačný, rokovací a pracovný poriadok ŠSK, zásady hospodárenia a plán činnosti ŠSK schvaľované 2/3 väčšinou prítomných členov na výročnej schôdzi ŠSK.

Článok V.

Hospodárenie.
ŠSK vytvára k zabezpečeniu svojej činnosti materialne a finančné predpoklady. ŠSK je samostatným právnym subjektom a s týmito prostriedkami disponuje v súlade s platnými právnymi predpismi, stanovami, plánom činnosti a zásadami pre hospodárenie ŠSK.
Príjmy ŠSK tvoria:
a) vstupné poplatky, poplatky za členské preukazy a ročné členské
b) dary, dotácie a iné príspevky
c) príjmy z prípadnej doplnkovej vlastnej činnosti klubu.

Článok VI.

Zánik klubu.
a) ŠSK zaniká odsúhlasením na mimoriadnej členskej schôdzi zvolanej 2/3 členskej základne.
Odsúhlasenie musí byť 2/3 väčšinou prítomných.
b) Právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra o jeho rozpustení.
c) Majetkové vysporiadanie vykoná likvidátor zvolený mimoriadnou členskou schôdzou, pokiaľ ho nie je schôdza schopná 2/3 väčšinou zvoliť, automaticky sa ním stáva predseda ŠSK. Likvidačný zostatok sa rozdelí medzi členov klubu podľa dĺžky členstva.

Článok VIII.

Záverečné ustanovenie.
a) Ak nie sú záležitosti upravené v stanovách alebo iných vnútorných dokumentoch, pri ich riešení sa postupuje podľa platných právnych predpisov.
b) Symbolom ŠSK je logo ŠSK.