Členstvo

Podmienky členstva sú definované v stanovách klubu v článku III.
Členom klubu sa môže stať osoba staršia ako 18 rokov ktorá je právne spôsobilá.
Osoba mladšia ako 18 rokov sa môže stať členom klubu len so súhlasom jeho zákonného
zástupcu.
Členský príspevok je 20€/rok. Študenti sú od členského príspevku oslobodení.
Člen je tiež povinný odpracovať 10 brigádnických hodín ročne, v opačnom prípade sa mu
členský príspevok zvyšuje o 20€.
Prijatie nového člena schvaľuje výbor klubu.

V prípade záujmu o členstvo treba kontaktovať predsedu alebo tajomníka ŠSK.